Streamy Media B.V. Algemene Leverings Voorwaarden

 

Artikel 1. Definities De definities hebben in het kader van deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:
1.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden, geldend voor de rechtsbetrekking tussen klant en Streamy Media B.V.. Gebruikmaking van de diensten van Streamy Media B.V. veronderstelt bekendheid met deze Algemene Voorwaarden, alsmede de acceptatie hiervan;
1.2 Overeenkomst: iedere overeenkomst van koop en/of van dienstverlening of andersoortige overeenkomst die Streamy Media B.V. met klant of derde aangaat en alle daaruit voortvloeiende en/of mee samenhangende overeenkomsten en/of verbintenissen;
1.3 Medewerker / werknemer: een natuurlijke persoon die werkzaam is bij of verbonden is aan Streamy Media B.V., al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst of op freelance basis;
1.4 Opdracht: de overeenkomst van opdracht waarbij Streamy Media B.V. zich jegens een klant of derde verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten;
1.5 Contract: Het Contract dat gesloten is of wordt tussen klant en Streamy Media B.V. inzake levering van ontwikkelde of te ontwikkelen mediaproducties en daaraan gerelateerde producten en/of diensten.
1.6 Opdrachtgever / partner / derde(n): de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Streamy Media B.V. de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden / verlening van diensten en/of software of andersoortige werkzaamheden;
1.7 Opdrachtnemer: Streamy Media B.V. nadat zij het Contract of de overeenkomst heeft aanvaard. Alle Contracten en/of overeenkomsten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Streamy Media B.V., niet door of vanwege een individuele medewerker, ongeacht of opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde medewerker of bepaalde medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;
1.8 Werkzaamheden: alle door Streamy Media B.V. ten behoeve van klant of derde uit te voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door Streamy Media B.V. zijn aanvaard alsmede de werkzaamheden overeengekomen in het Contract tussen Streamy Media B.V. en klant of derde alsmede alle daaruit voor Streamy Media B.V. voortvloeiende werkzaamheden;
1.9 Diensten: Alle aan klant of derde te leveren of geleverde producten en diensten van Streamy Media B.V., bestaande uit ontwikkelde of te ontwikkelen mediaproducties, alsmede consultancy/concepting werkzaamheden op het gebied van media en marketing.
1.10 Dagen: alle kalenderdagen;
1.11 Overmacht: elke van de wil van Streamy Media B.V. onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van het Contract of de overeenkomst te voorzien in het bedrijf van Streamy Media B.V. of haar toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van het Contract of de overeenkomst redelijkerwijs van Streamy Media B.V. niet kan worden gevraagd;
1.12 Niet toe te rekenen tekortkoming: onder andere oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, staking, storing van systemen/software, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door derde(n);
1.13 Streamy Media B.V.: Streamy Media B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 30277091.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Streamy Media B.V. ter zake van het gebruik van haar diensten, alsmede op alle Contracten, aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Streamy Media B.V. zich verbindt of zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor een klant of derde, alsmede op alle daaruit voor Streamy Media B.V. voortvloeiende werkzaamheden. Deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot ontwikkelde of te ontwikkelen mediaproducties;
2.2 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in bijvoorbeeld een schriftelijke overeenkomst of opdrachtbevestiging. Deze instemming brengt nooit met zich mee dat de afwijkende Voorwaarden voor een klant of derde ook op andere overeenkomsten tussen Streamy Media B.V. en een klant of derde van toepassing zijn.
2.3 Indien enige voorwaarde in deze Algemene Voorwaarden en in de overeenkomst onderling tegenstrijdig is, geldt de in de overeenkomst en/of het Contract opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
2.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bedingen in deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling(en) zal/zullen worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling die de door de niet geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk, zal benaderen.
2.5 De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van een klant of derde wordt door Streamy Media B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.6 Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing, indien en voor zover dwingend rechtelijke voorschriften zich daartegen verzetten. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn geldt de voor Streamy Media B.V. gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.
2.7 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.8 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 Totstandkoming van het Contract en/of de overeenkomst
3.1 Een opdracht, rechtsbetrekking of overeenkomst tussen Streamy Media B.V. en klant of derde komt tot stand op het moment dat klant of derde een offerte of opdrachtbevestiging tekent van Streamy Media B.V..
3.2 Ten aanzien van de werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en de omvang geen Contract en/of overeenkomst wordt gesloten en/of geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de opdracht, rechtsbetrekking of overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.3 Wanneer de Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Streamy Media B.V. wenst te verstrekken, dient Opdrachtgever Streamy Media B.V., onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.
3.4 Een opdracht is slechts geldig indien akkoord is gegeven op de bevestiging van de opdracht door Streamy Media B.V. of indien de opdracht onderdeel is van het gesloten Contract of de overeenkomst met Streamy Media B.V..
3.5 Alle opdrachten en/of gesloten Contracten en/of overeenkomsten gelden als uitsluitend aan Streamy Media B.V. gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling was dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
3.6 Offertes van Streamy Media B.V. zijn steeds vrijblijvend.

Artikel 4 Klant
4.1 Van klant of derde wordt een redelijke medewerking verwacht tot het uitvoeren van de via Streamy Media B.V. gesloten overeenkomst en/of het Contract. Indien gevraagd zal klant of derde Streamy Media B.V. onder andere aanvullende gegevens verstrekken met betrekking tot het af te sluiten of afgesloten Contract.
4.2 Aanvragen voor dienstverlening via Streamy Media B.V. worden geacht gedaan te worden door daartoe (statutair) bevoegde personen / vertegenwoordigers van de rechtspersoon.
4.3 Schade aan Streamy Media B.V. of aan de met Streamy Media B.V. samenwerkende partijen, voorkomend uit onder andere het opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie, oneigenlijk gebruik of het wetens van te voren niet kunnen nakomen van een contractuele verplichting, kan op klant of derde worden verhaald.

Artikel 5 Annulering/wijziging van de opdracht
5.1 Streamy Media B.V. behoudt zich het recht voor opdrachten of Contracten zonder opgave van reden te weigeren.
5.2 Annulering of wijziging van het Contract door een klant of derde geeft Streamy Media B.V. recht op vergoeding van gemaakte kosten, waaronder begrepen kosten voortvloeiende uit contractuele of andere verplichtingen jegens derden, alsmede schadevergoeding wegens winstderving.

Artikel 6 Prijzen
6.1 Overeengekomen prijzen zijn exclusief btw en reiskosten, tenzij anders overeengekomen.
6.2 Streamy Media B.V. heeft het recht redelijke kostenstijgingen door te berekenen. Streamy Media B.V. zal een klant of derde schriftelijk van deze doorberekening op de hoogte stellen.
6.3 Streamy Media B.V. is gerechtigd om – indien Streamy Media B.V. dit noodzakelijk of wenselijk acht – voor de goede uitvoering van de haar verstrekte opdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten aan een klant of derde zullen worden doorberekend.

Artikel 7 Meerwerk
7.1 Een opdracht tot meerwerk dient door Opdrachtgever schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden verstrekt. Niet anders dan na schriftelijk akkoord van Opdrachtnemer komt een overeenkomst tot meerwerk tot stand.
7.2 Indien Opdrachtnemer een (mondelinge) opdracht ontvangt van Opdrachtgever of een medewerker of vertegenwoordiger van Opdrachtgever aangaande werkzaamheden die niet zijn overeengekomen, en Opdrachtgever heeft na uitvoering van het meerwerk dit werk geaccepteerd althans heeft niet geprotesteerd tegen het meerwerk, mag Opdrachtnemer er vanuit gaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever is geschied tegen de door Opdrachtnemer gehanteerde prijzen en tarieven.
7.3 Opdrachtgever is gehouden betaling(en) van meerwerk te voldoen zodra dit meerwerk aan de Opdrachtgever in rekening is gebracht.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden
8.1 De betalingstermijn voor facturen van Streamy Media B.V. bedraagt 14 dagen.
8.2 Klant of derde doet uitdrukkelijk afstand van het recht op korting of schuldvergelijking. Voorts zal klant of derde van rechtswege en zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is reeds voor het verstrijken van vermelde betalingstermijn jegens Streamy Media B.V. in verzuim en gebreke zijn indien een klant of derde surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement verklaard wordt.
8.3 De op de bank-/giroafschriften aangegeven valutadag wordt als de dag van betaling aangemerkt.
8.4 Elke nota of vordering wordt als een afzonderlijke vordering van Streamy Media B.V. op klant of derde beschouwd.
8.5 Indien klant of derde niet binnen de in artikel 8.1 genoemde termijn betaalt, is een klant of derde door het enkele verloop van die termijn in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
8.6 In alle gevallen waarin een klant of derde jegens Streamy Media B.V. in verzuim is, is van rechtswege het gevolg: a. Streamy Media B.V. is gerechtigd de dienstverlening per direct te onderbreken of te beëindigen; b. Over de hoofdsom dan wel een niet afgelost gedeelte van de hoofdsom is klant of derde vanaf de dag van het verzuim tot de dag der algehele voldoening aan Streamy Media B.V. rente verschuldigd, te berekenen naar een rentevoet van 5% bovenop de rente van het promessedisconto van de Nederlandse bank NV ten dage van het intreden van het verzuim, op jaarbasis, doch per dag opeisbaar. d. Klant of derde is aan Streamy Media B.V. verschuldigd alle wissel- en protestkosten almede de incassokosten die door de niet of niet-tijdige betaling worden veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten zijn door klant of derde verschuldigd zodra Streamy Media B.V. voor het uitstaande bedrag de hulp van een gerechtsdeurwaarder of een jurist/advocaat heeft ingeschakeld. De incassokosten bedragen tenminste 20% op de hoofdsom vermeerderd met rente met een minimum van € 230,-.
8.7 Het staat Streamy Media B.V. vrij opdrachten vooruit te laten voldoen door Opdrachtgever. De termijnen en percentages van vooruitbetaling dienen vastgelegd te worden in de overeenkomst of het contract. Bij het niet nakomen van vastgelegde betalingstermijnen door Opdrachtgever, hoeven deadlines en leveringsafspraken niet te worden nageleefd door Streamy Media B.V..

Artikel 9 Levering van diensten
9.1 De levering van diensten kan ineens of in gedeelten geschieden ter keuze van Streamy Media B.V.. Waar hieronder wordt gesproken van levering is mede begrepen de gedeeltelijke levering.

Artikel 10 Overmacht
10.1 Indien Streamy Media B.V. door een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring het Contract en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Streamy Media B.V. tot enige schadevergoeding – en ook vergoeding van eventueel genoten voordeel – jegens klant of derde is gehouden.
10.2 Een niet aan Streamy Media B.V. toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt indien de desbetreffende prestatie niet binnen een redelijke termijn na het intreden van de omstandigheden zal kunnen worden verricht. Deze redelijke termijn wordt geacht in ieder geval 14 dagen te bedragen.
10.3 Indien de prestatie wel binnen een redelijke termijn kan worden verricht is de tekortkoming niet blijvend en kan noch Streamy Media B.V., noch klant of derde het Contract en/of de overeenkomst ontbinden. De verplichting van Streamy Media B.V. tot prestatie wordt opgeschort zonder dat Streamy Media B.V. jegens klant of derde tot enige schade- of voordeel vergoeding gehouden is.
10.4 Streamy Media B.V., is steeds gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden c.q. verschotten welke ter uitoefening van het Contract en/of de overeenkomst zijn verricht c.q. verschuldigd zijn geworden voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheden sprake was.

Artikel 11 Geheimhouding
11.1 Partijen garanderen de geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht tot openbaarmaking van die gegevens verplicht. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd, indien deze door een van de Partijen als zodanig zijn aangeduid.
11.2 Partijen zijn niet gerechtigd gegevens die door de andere partij ter beschikking worden gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze gegevens werden verkregen.

Artikel 12 Intellectuele eigendom
12.1 Het uitvoeren van de opdracht en/of het Contract en/of de overeenkomst door Streamy Media B.V. houdt niet in de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van Streamy Media B.V. die bij Streamy Media B.V. rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten van Streamy Media B.V. die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de werkzaamheden behoren toe aan Streamy Media B.V.. Deze rechten worden niet overgedragen, tenzij Partijen anders schriftelijk overeenkomen.
12.2 Tenzij in de opdracht en/of het Contract en/of de Overeenkomst door Streamy Media B.V. uitdrukkelijk anders is bepaald, berusten alle rechten van intellectuele eigendom op de door Streamy Media B.V., haar werknemers en/of ingeschakelde freelancers, vervaardigde of beschikking gestelde zaken uitsluitend bij Streamy Media B.V., diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij de algemene voorwaarden worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de Opdrachtgever is uitgesloten. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet exclusief en niet overdraagbaar aan derden.
12.3 Opdrachtnemer blijft onder alle omstandigheden, dus ook in geval van een eventuele overdracht van intellectuele eigendomsrechten, bevoegd om het betreffende Product voor eigen gebruik te verveelvoudigen en openbaar te maken. Opdrachtgever erkent het recht van Opdrachtnemer om de productie op te nemen in promotiemateriaal, waaronder begrepen de portfolio van Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal geen beroep op enig intellectueel eigendomsrecht doen.
12.4 Indien Opdrachtgever in strijd handelt met diens contractuele verplichtingen, is Opdrachtnemer gerechtigd de verleende licentie tot gebruik van de productie tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen.
12.5 Tenzij het werk zich er niet voor leent, is Streamy Media B.V. te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Streamy Media B.V. openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 13 Kwaliteit van de diensten
13.1 Klant of derde zal de afgeleverde diensten/producten onmiddellijk na levering controleren op eenvoudig te constateren gebreken, voordat hij tot gebruik overgaat. Eenmaal in gebruik genomen diensten/producten worden geacht te beantwoorden aan de overeenkomst, tenzij de dienst/ het product een niet op eenvoudige wijze te constateren onzichtbaar gebrek blijkt te hebben.
13.2 Klachten over diensten/producten geven nimmer het recht om betalingsverplichtingen op te schorten.
13.3 Klant of derde dient klachten ter zake de geleverde diensten/producten schriftelijk aan Streamy Media B.V. mede te delen binnen 7 dagen nadat klant of derde het gebrek heeft ontdekt of had dienen te ontdekken. De klacht dient duidelijk en zo nauwkeurig mogelijk te worden beschreven.
13.4 Indien niet anders overeengekomen vervalt voorts ieder recht van klant of derde jegens Streamy Media B.V., betrekking hebbend op de mededeling dat de dienst/het product niet aan de overeenkomst en/of het Contract en/of opdrachtbevestiging voldoet, indien: – de hiervoor gestelde termijn voor mededeling niet in acht is genomen; – klant of derde geen/onvoldoende medewerking verleent binnen een redelijke termijn ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; – klant of derde zelf of een derde wijzigingen heeft aangebracht na de acceptatie van de levering van de dienst; – de klachten voor het eerst worden geuit nadat een periode van meer dan zes maanden sedert levering van de dienst/het product is verstreken.
13.5 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal Streamy Media B.V. niet verplicht zijn de overeengekomen werkzaamheden voor of op een bepaald tijdstip te verrichten. 13.6 Termijnen zijn afhankelijk van de situatie. Streamy Media B.V. stelt alles in werking om alle diensten zo spoedig mogelijk af te ronden.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en vrijwaringen
14.1 Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal Streamy Media B.V. alle redelijkerwijs van Streamy Media B.V. te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden. Streamy Media B.V. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat zij is uitgegaan van door klant of derde verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Streamy Media B.V. kenbaar behoorde te zijn.
14.2 Streamy Media B.V. is niet aansprakelijk voor alle door een klant of derde geleden directe of indirecte schade, gevolgschade daaronder begrepen, die verband houdt met een tekortkoming door Streamy Media B.V. dan wel door Streamy Media B.V. ingeschakelde personen in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.
14.3 Indien Streamy Media B.V., met inachtneming van het voorgaande, aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs-) aansprakelijkheidsverzekering van Streamy Media B.V. voor uitkering in aanmerking komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal twee maal het factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst of twee maal het factuurbedrag van het totaal van de afgelopen 3 maanden, zulks te allen tijde met een maximum van €5.000,-.
14.4 Klant of derde is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Streamy Media B.V. heeft het recht om de schade ongedaan te maken en/of te beperken door herstel en/of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden.
14.5 Klant of derde vrijwaart Streamy Media B.V. tegen alle aanspraken van derden, waarvoor Streamy Media B.V. krachtens het voorgaande niet aansprakelijk is.
14.6 Opdrachtgever vrijwaart Streamy Media B.V. van alle aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op door die derden gepretendeerde intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door Opdrachtgever aangeleverd materiaal van welke aard dan ook. Partijen zullen elkaar onverwijld en volledig informeren over dergelijke aanspraken van derden.
14.7 De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van Streamy Media B.V. berust bij klant of derde. Klant of derde aanvaardt deze bewijslast.
14.8 Tenzij anders is overeengekomen is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor het op een juiste manier opgeven en administratief verwerken van het gebruik van rechten dragend beeld, geluid en/of tekst. Bijvoorbeeld aan instanties als BUMA/STEMRA, SENA, Stichting thuiskopie, BREIN en/of vergelijkbaar.
14.9 Tenzij anders is overeengekomen is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor het afdragen van de wettelijk bepaalde vergoedingen op rechten dragend beeld, geluid en/of tekst. Bijvoorbeeld aan instanties als BUMA/STEMRA, SENA, Stichting thuiskopie, BREIN en/of vergelijkbaar.
14.10 Streamy Media B.V. is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan door Opdrachtgever of derden geleverd materiaal tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Streamy Media B.V..

Artikel 15 Ontbinding en annulering van de overeenkomst
15.1 In alle gevallen waarin Streamy Media B.V. met een schriftelijke verklaring een overeenkomst en/of het Contract met klant of derde ontbindt, is klant of derde verplicht Streamy Media B.V. alle schade, kosten en winstderving te vergoeden en reeds door Streamy Media B.V. geleverde stukken aan Streamy Media B.V. te retourneren. De zaken blijven voor risico van klant of derde totdat Streamy Media B.V. deze heeft ontvangen en goedgekeurd.

Artikel 16 Uitvoering werkzaamheden
16.1 Streamy Media B.V. voert de werkzaamheden uit naar beste kunnen en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.
16.2 Streamy Media B.V. bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd en door welke medewerker(s).
16.3 Streamy Media B.V. heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door Streamy Media B.V. aan te wijzen derde.

Artikel 17 Aanpassingen aan het product/ de dienst
17.1 Opdrachtnemer zal binnen een tussen Partijen af te spreken termijn nadat de opnamen van het Product zijn afgerond, een eerste versie van het Product aan Opdrachtgever doen toekomen. De af te spreken termijn is indicatief en derhalve nimmer fataal.
17.2 Opdrachtgever is gerechtigd direct na de (op)levering van het Product aan Opdrachtnemer tweemaal om wijziging van het Product te verzoeken. Deze verzoeken dienen in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen aan Opdrachtnemer over te worden gebracht. Indien deze naar het oordeel van Opdrachtnemer redelijk en terecht zijn, zal Opdrachtnemer de gewenste wijzigingen kosteloos doorvoeren. Indien binnen deze termijn geen melding plaatsvindt, dan wordt Opdrachtgever geacht met het Product in te stemmen en vervalt ieder recht op kosteloze wijziging.
17.3 Overige gewenste aanpassingen kunnen op verzoek worden uitgevoerd tegen de op dat moment geldende tarieven van Opdrachtnemer.

Artikel 18 Opschortingsrecht
18.1 Indien klant of derde niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem voortvloeit uit deze of enige andere met Streamy Media B.V. gesloten overeenkomst alsmede ingeval van faillissement of surseance van betaling of liquidatie van het bedrijf van klant of derde wordt klant of derde geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Streamy Media B.V. het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van het Contract en/of de overeenkomst op te schorten, totdat aan die verplichting is voldaan. Ingeval Streamy Media B.V. de uitvoering van het Contract en/of de overeenkomst opschort dan wel het Contract en/ of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, is iedere vordering welke zij heeft of krijgt op een klant of derde dadelijk en ineens opeisbaar.
18.2 Klant of derde is gehouden Streamy Media B.V. onmiddellijk te informeren indien zich (één van de) in artikel 18.1 genoemde omstandigheden voordoe(t)(n), dan wel indien sprake is van overmacht op basis waarvan klant of derde zijn verplichtingen jegens Streamy Media B.V. niet kan nakomen dan wel geen informatie kan verstrekken over feiten en omstandigheden die (mede) van invloed zijn op de beoordeling van een situatie waarover Streamy Media B.V. advies zal geven.

Artikel 19 Elektronische communicatie
19.1 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen Streamy Media B.V. en klant of derde door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
19.2 Streamy Media B.V. en klant of derde zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
19.3 Zowel Streamy Media B.V. als klant of derde zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
19.4 De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

Artikel 20 Bewijs
20.1 Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen uit met Streamy Media B.V. gesloten overeenkomsten zijn – behoudens tegenbewijs met alle middelen – administratieve gegevens van Streamy Media B.V. beslissend.
20.2 Behoudens tegenbewijs met alle middelen geldt tussen klant of derde en Streamy Media B.V. de op de factuur en/of offerte vermelde informatie als juist.

Artikel 21 Bewaarneming
21.1 Streamy Media B.V. is in geen geval verplicht tot het aannemen van zaken met als doel deze te bewaren voor Opdrachtgever. Streamy Media B.V. maakt te allen tijde zelfstandig een afweging of zaken bij Streamy Media B.V. in bewaring kunnen worden genomen. Voor iedere inbewaringneming stelt Streamy Media B.V. vooraf een offerte op.
21.2 Opdrachtgever is verplicht om Streamy Media B.V. te informeren van zaken die kennelijk gevaar op kunnen leveren voor de zaken die in de opslagplaats worden bewaard, van zaken die een bijzondere zorg behoeven en van de aanwezigheid van voorwerpen van bijzondere waarde.
21.3 In de Overeenkomst wordt het bewaarloon vastgelegd. Het in de Overeenkomst vastgelegde bewaarloon geldt voor het kalenderjaar waarin de Overeenkomst is tot stand gekomen. Streamy Media B.V. heeft het recht om het bewaarloon jaarlijks per 1 januari te verhogen.
21.4 Opdrachtgever is verplicht de in bewaring gegeven zaken terug te nemen uiterlijk op de datum waarop de Overeenkomst tot een einde komt tegen betaling van nog niet voldaan bewaarloon, alsmede eventuele ten laste van Opdrachtgever komende kosten. Na de datum waarop de Overeenkomst tot een einde is gekomen komen de in bewaring gegeven zaken bij Streamy Media B.V. voor rekening en risico van Opdrachtgever met dien verstande dat de verplichting tot het betalen van bewaarloon blijft doorlopen voor de duur van de (vervangende) bewaarneming of tot het moment waarop de in bewaring gegeven zaken aan Opdrachtgever zijn teruggegeven of deze door Streamy Media B.V. zijn verkocht of vernietigd.
21.5 Alle kosten die Opdrachtgever verschuldigd is aan Streamy Media B.V. moeten voor teruggave van de in bewaring gegeven zaken zijn voldaan. Streamy Media B.V. heeft het recht van terughouding op de in bewaring gegeven zaken totdat Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 22 Overige bepalingen
22.1 Indien Streamy Media B.V. op locatie van klant of derde werkzaamheden verricht, draagt klant of derde zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde Arbonormen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Klant of derde dient er voor zorg te dragen dat Streamy Media B.V. in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Streamy Media B.V. noodzakelijk of nuttig zijn om het Contract uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is klant of derde verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.
22.2 Klant of derde zal geen bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken medewerkers aannemen of benaderen om bij klant of derde, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van klant of derde, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van het Contract of enige verlenging daarvan en gedurende de 24 maanden daarna.
22.3 Indien Streamy Media B.V. haar onderneming in een andere rechtsvorm onderbrengt of sprake is van een fusie met een ander bedrijf blijven deze Algemene Voorwaarden van toepassing op de overeengekomen overeenkomsten en/of Contracten.

Artikel 23 Toepasselijk recht
23.1 Op alle met Streamy Media B.V. gesloten overeenkomsten of daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 24 Plaats van uitvoering
24.1 De overeenkomsten worden geacht te zijn uitgevoerd in de plaats van vestiging van Streamy Media B.V., zijnde Utrecht.

Artikel 25 Wijziging
25.1 Streamy Media B.V. is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepaling(en) treedt/treden in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. Op de website van Streamy Media B.V. zal na het moment van wijziging een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden te lezen en downloaden zijn.

Artikel 26 Inwerkingtreding
26.1 Deze Algemene Voorwaarden worden van kracht met ingang van 01-01-2018.

Artikel 27 Reparatieclausule nietigheden
27.1 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit de onderliggende opdracht/overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst.
27.2 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
27.3 Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen. Streamy Media B.V., KvK 30277091, Haflingerstraat 64, 3573 SL te Utrecht. Utrecht, 01 december 2022

© Streamy Media

Italian Trulli

© Streamy Media

Italian Trulli